راهکارهای برای جلو گیری از انسداد لولهای فاضلاب (توالیت)

نباید اشیایی مانند گوشباکن، کلینکس مرطوب در توالیت انداخت چون ان اشیاها در اب حل نمیشوند و سبب گرفتگی لولهای فاضلاب میشوند. تنها کلینکسی کە میشە انداخت تو توالیت، کلینکس توالیت است

و همینتور روغن و چربی نباید در ضرفشویی یا روشویی ریخته‌ شود،چون باعث گرفتگی و انسداد لولهای فاضلاب میشود

راه حل

قرار دادن یک سطل زبال در حمام و توالیت و زبالە های مثل گوشپاکن و غیره را در سطل بندازید

اضافه های خوراکی و روغن را درسطل زباله اشپسخانه دور بریزید و اگر تابه و قابلمها خیلی چرب است با کلینکس پاک کنید سپس کلینکس را در سطل زباله باندازید

اگر روغن یاخوراکی خیلی ابکی است در پاکت خالی شیر بریزید و در سطل زباله باندازید

 

 

Persisk

Vet du hva som skal i do?

Ta do-quizen her!